A- A A+

ฐานเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ตามภูมิภาค

 จังหวัดราชบุรี

 

จังหวัดราชบุรี
"ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี"

 

          จังหวัดราชบุรีเริ่มต้นจากการชักชวนคนดีออกมาร่วมขับเคลื่อน โดยใช้เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาตลาดนัดความดี รวมถึงแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็น ก่อรูปเชิงอุดมการณ์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้คุณธรรมเป็นวาระของจังหวัดเพื่อก่อรูปความคิดเชิงอุดมการณ์ คือ การค้นหาคนดี องค์กรที่ดี กลไกการจัดตลาดนัดความดีมีความสาคัญต่อการเชื่อมโยง เครือข่ายคุณธรรมในจังหวัดราชบุรีให้ได้มาพบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน หลังจากเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาตลาดนัดความดีจัดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา 3 ครั้งหมุนเวียนไปทั่วจังหวัด ได้เกิดกระบวนการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณธรรมของจังหวัดราชบุรี โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้าร่วมกาหนดเป็น “ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี” ภายใต้ประเด็นคุณธรรมหลัก “พอเพียง สามัคคี มีวินัย”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรี

"สุขยิ่งกว่าการรับคือการให้"

ภาคประชาสังคม วัด/องค์กรศาสนา

 ที่อยู่ ตำบล หน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “คริสตจักรสานสัมพันธ์ราชบุรีคือกลุ่มคนที่มีความเชื่อในพระเจ้า โดยทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรจะถือเสมือนว่าทุกคนเป็นพี่น้อง ผูกพันกัน และดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงได้ดำเนินงานช่วยเหลือคนยากจน คนพิการ และคนด้อยโอกาสต่างๆ ในพื้นที่ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือ และมีการดูแลจนกว่าจะพึ่งพิงตนเองได้”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ชุมชนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาดอนโพ

"บทเรียนชีวิต : การจัดการหนี้สินชุมชนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาดอนโพ"

ภาคประชาสังคม หมู่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา/ชุมชน

 ที่อยู่ 65 ม.11 ต.เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาสิงห์ อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “การไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ” ยังคงเป็นคำกล่าวที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัย และให้ ความหมายตรงกับความเป็นจริงเสมอมา เพราะปัญหาหนี้สินเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ที่ทำให้ ผู้คนเกิดความเครียด จนนำไปสู่ความทุกข์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นหนี้ที่ไม่ได้ก่อเองทั้งหมด”

รายละเอียดเพิ่มเติม


เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา คิวพี (เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา) จำกัด

"เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลายั่งยืนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาฐานคิดแห่งคุณธรรม"

ภาคเอกชน เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ 55 ตำบล หลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคิวพี (เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา) จำกัด เป็นเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์และคิวพีคอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น ทำเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาผลิตอาหารตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และมีสำนักงานใหญ่ที่เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคิวพีเป็นเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาที่ผลิตเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาหลากหลายประเภทโดยมีช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการที่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาได้ตั้งโรงงานประกอบกิจการอยู่ในจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารจึงมีดำริที่จะทำให้เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีการจัดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลายังได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดราชบุรี ภายใต้เป้าหมายยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมในการรวมพลังเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนคุณธรรมความดี รวมไปถึงการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมระดับชาติ ในด้านสุจริต จิตอาสาอีกด้วย”

รายละเอียดเพิ่มเติม


เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

"โรงไฟฟ้าที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างผาสุก"

ภาคเอกชน เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด 128 หมู่ที่ 6 ตำบล พิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เป็นองค์กรภาคเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาที่ให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลามาโดยตลอด และประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมใน “โครงการอนุรักษ์พลังงานของโรงไฟฟ้าราชบุรี” ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายการจัดการพลังงานระดับประเทศ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด

"เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาที่ใช้วัฒนธรรม “ความสุข” ในการบริหารงาน"

ภาคเอกชน เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา/ห้างร้าน/โรงงาน

 ที่อยู่ 155/30 ม.4 นิคมเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาราชบุรี ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “ทุกเช้า ก่อนเข้าสู่อาคารโรงงาน พนักงานจะได้การทักทายจากหัวหน้างานที่ตั้งแถว รอต้อนรับ ก่อนที่จะคึกคักกับออกกายบริหารร่วมกัน และหลังจากทำงานมาเกือบตลอด ทั้งวัน ในช่วง 15.00 น. พนักงานจะได้ผ่อนคลายกับเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาหลากหลายรูปแบบ ที่ทาง เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาจัดสลับสับเปลี่ยนกันไป เช่น เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาทำสมาธิ เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาสันทนาการ ฯลฯ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์ธรรมชาติบำบัดวิถีธรรม

"จิตอาสานอกรั้วโรงพยาบาล"

ภาครัฐ สถานพยาบาล

 ที่อยู่ 29 ต.โพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “โรงพยาบาลส่วนใหญ่มัก “ตั้งรับ” กับความเจ็บป่วยของประชาชน แต่สำหรับ โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี ที่นี่ทำงาน “เชิงรุก” เพื่อแบ่งปันความรู้ในการ ดูแลสุขภาพในแนวทางการแพทย์ผสมผสานให้กับชาวเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงเดินทางไปให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอีกด้วย”

รายละเอียดเพิ่มเติม


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง

"ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์"

ภาครัฐ สถานพยาบาล

 ที่อยู่ 5 หมู่ 8 ตำบล จอมบึง อำเภอ จอมบึง ราชบุรี 70150

 

Google Map

          “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจัดสร้างในท้องถิ่นทุรกันดาร มีภารกิจหลักในการดูแลประชาชนในพื้นที่อำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ทั้งนี้โรงพยาบาลมีแนวคิดในการเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่กับโรงพยาบาลคุณธรรมมาโดยตลอด โดยได้น้อมนำเอาพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมารมากำกับหัวใจในการทำงานมาโดยตลอด ความว่า “ทุกคนที่ทำงานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จะต้องไม่ลืมว่าโรงพยาบาลนี้ กำเนิดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักร ที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่ รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน”

รายละเอียดเพิ่มเติม


วัดใหม่สี่หมื่น

"วัดของชุมชนเพื่อชุมชน"

ภาคประชาสังคม วัด/องค์กรศาสนา

 ที่อยู่ วัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 

Google Map

          “วัดใหม่สี่หมื่น เป็นตัวอย่างของการพัฒนาวัดให้เป็นมากกว่าการเป็นวัดด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จนวัดกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ตอบสนองทุกช่วงวัยในทุกมิติทั้งทางด้านจิตใจความรู้ การดำรงชีวิต สอดคล้องกับแนวคิด บวร อย่างแท้จริง”

รายละเอียดเพิ่มเติม


วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

"ต้นแบบอาชีวะเพื่อสังคม"

ภาครัฐ สถานศึกษา

 ที่อยู่ 56/1 หมู่ 3 ต.เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาฆ้อง อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “ภาพของนักศึกษาอาชีวะผ่านสื่อที่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเห็นจนชินตา คือภาพของการตีรันฟันแทง ทะเลาะวิวาทเสียเลือดเสียเนื้อ จนกลายเป็นภาพจำที่ทำให้พ่อแม่หลายคนไม่อยากส่งลูกเรียน ด้านนี้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่มีทักษะด้านงานช่างเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ถึงขนาดขาดแคลนก็ว่าได้”

รายละเอียดเพิ่มเติม


ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาดอยดิน

"แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สังคมเป็นสุข"

ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน

 ที่อยู่ ดอยดิน178 ม.2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000

 

Google Map

          “ต่อไปนี้ ถ้าเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาไม่เริ่มต้นแก้ปัญหาน้ำในห้วยทับใต้เน่าเสีย เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาก็จะอยู่กัน ไม่ได้แล้วนะ ไม่มีใครช่วยเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาได้ ถ้าเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาไม่ช่วยตัวเอง”

รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

"จิตอาสาประชาชนตำบลเจ็ดเสมียน"

ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่อยู่ เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน 
88 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เบอร์เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา 032-397032 , 032-397026 :: เบอร์โทรสาร 032-397616

 

Google Map

          “การเกิดกลุ่มจิตอาสาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาในตำบลเจ็ดเสมียนเป็นการเริ่มต้นจากคนจำนวน 5-6 คน แล้วเพิ่มเป็น 100 กว่าคนในเวลาไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลานอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมการสร้างความสำนึกร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม” ที่ทางสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียนตั้งไว้ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นอันน่าทึ่งของการที่คนร่วมกันขับเคลื่อนสังคมตำบลเจ็ดเสมียนให้เกิดประสิทธิภาพและจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกหลานของคนตำบลเจ็ดเสมียนต่อไปในอนาคต”

รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่

"กินอิ่มนอนอุ่นกับชาวเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาตำบลดอนแร่"

ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน

 ที่อยู่ สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

Google Map

          “สภาองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์จนทำให้วิถีชีวิตของชาวเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมถอย รวมถึงเกิดปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและระบเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาิเวศน์ แต่ก็สามารถพลิกฟื้นกลับมาสู่สังคมที่พึ่งพาตนเองเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรต่อกันได้ด้วยการดำเนินการแผนงาน “กินอิ่ม นอนอุ่น” ที่มาจากแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

รายละเอียดเพิ่มเติม


สภาองค์กรชุมชนตำบลเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเลือก

"ฟื้นวิถีชุมชนลาวเวียงด้วยทุนความดี"

ภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน

 ที่อยู่ 85 หมู่ 7 ต.เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี 70120

 

Google Map

          “ตำบลเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นตำบลที่ร่ารวยไปด้วยต้นทุน ทางวัฒนธรรม ด้วยเป็นชุมชนลาวเวียงที่ผู้คนยังสามารถสืบทอดสิ่งดีงามมาจนถึง รุ่นลูกรุ่นหลาน”

รายละเอียดเพิ่มเติม


องค์การบริหารส่วนตำบลเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคา

"ปัญญาที่มาจากความพอเพียง"

ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่อยู่ 200 ม.1 ต.เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคา อ.เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคา ราชบุรี 70180

 

Google Map

          “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาพื้นฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระทำ”

รายละเอียดเพิ่มเติม


อำเภอดำเนินสะดวก

"ลำคลองคุณธรรมแห่งดำเนินสะดวก"

ภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 

Google Map

          “อำเภอดำเนินสะดวกเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยที่ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านทัศนียภาพความสวยงามของแม่น้ำลำคลอง อันเกิดจากผู้คนขาดจิตสำนึก เห็นแก่ตัวกันมากเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ที่เป็นผลผลิตจากยุคสมัยและกระแสสังคมในปัจจุบัน ชาวดำเนินสะดวกจึงร่วมกันค้นหาสิ่งที่เคยมีอยู่และกำลังจะจางหายไปให้กลับคืนมาดังเก่า ผ่าน “เป้าหมายความดี แผนแม่บทความดี” อันเป็นสิ่งขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิม ชุมชนน่าอยู่เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา”

รายละเอียดเพิ่มเติม