A- A A+

เมนู

สารบัญ

รายชื่อหน่วยงานองค์กรร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ ๘  (จำนวน ๗๘ องค์กร)

  รายชื่อองค์กรร่วมจัด หมายเหตุ
  หน่วยงานภาครัฐระดับกระทรวง  ระดับกรม  ระดับกอง  
๑.      กระทรวงวัฒนธรรม  
๒.      กระทรวงศึกษาธิการ  
๓.      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
๔.      กระทรวงมหาดไทย  
๕.      กรมการศาสนา  
๖.      กรมอาเซียน  
๗.      กรมการพัฒนาชุมชน   
๘.      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๙.      สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
๑๐.  สำนักงานจเรเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งชาติ  
๑๑.  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๑๒.  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
๑๓.  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
๑๔.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
๑๕.  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
๑๖.  สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง  
๑๗.  สถาบันพระปกเกล้า  
๑๘.  กองบัญชาการศึกษา สำนักงานเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งชาติ  
๑๙.  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
๒๐.  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
๒๑.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ปปท.)  
๒๒.  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
๒๓.  สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒๔.  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ          
  หน่วยงานองค์กรอิสระ  
๒๕.  สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
๒๖.  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
  หน่วยงานองค์การมหาชน  
๒๗.  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
  หน่วยงานด้านการศึกษา  
๒๘.  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
๒๙.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
๓๐.  ที่ประชุมอธิการบดีแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา   
๓๑.  ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
๓๒.  สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
๓๓.  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล    
๓๔.  ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
๓๕.  สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  
  หน่วยงานด้านศาสนา  
๓๖.  สำนักจุฬาราชมนตรี  
๓๗.  มูลนิธิสังฆะเพื่อสังคม  
๓๘.  มูลนิธิสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  
๓๙.  สมาคมยุวพุทธิกสมาคมแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๔๐.  สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  
  หน่วยงานภาคประชาสังคม  
๔๑.  มูลนิธิสื่อสารความดี  
๔๒.  มูลนิธิเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาใสสะอาด  
๔๓.  มูลนิธิเพื่อคนไทย  
๔๔.  มูลนิธิหัวใจอาสา  
๔๕.  สภาองค์กรชุมชนตำบล  
๔๖.  สภาเด็กและเยาวชนแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  
๔๗.  สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ    
๔๘.  สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร  
๔๙.  สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา  
๕๐.  องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา)  
๕๑.  มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  
๕๒.  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ)  
๕๓.  มูลนิธิสยามกัมมาจล  
๕๔.  เครือข่ายความสุขชุมชน  
๕๕.  เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
๕๖.  สมาคมสยามอารยะ  
  องค์กรด้านสื่อมวลชน  
๕๗.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
๕๘.  สมาคมนักเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาวิทยุและโทรทัศน์ไทย  
๕๙.  สภาวิชาชีพเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาวิทยุและโทรทัศน์ไทย  
๖๐.  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  
๖๑.  สถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฏร์ สวพ.FM91  
  ภาคเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา / เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเพื่อสังคม  
๖๒.  หอการค้าไทย  
๖๓.  สภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาท่องเที่ยวแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  
๖๔.  สภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  
๖๕.  เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ปตท. จำกัด (มหาชน)  
๖๖.  เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด  
๖๗.  เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแบล็คแคนยอน (เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา) จำกัด  
๖๘.  กองทุนเวลาเพื่อสังคม  
๖๙.  เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาบางสะพานสัมพันธ์ จำกัด  
๗๐.  เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาโอเพ่นดรีม จำกัด  
๗๑.  เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาสุจริตไทย จำกัด  
  จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม  
๗๒.  จังหวัดพัทลุง  
๗๓.  จังหวัดบุรีรัมย์  
๗๔.  จังหวัดพิจิตร  
๗๕.  จังหวัดราชบุรี  
๗๖.  จังหวัดร้อยเอ็ด  
๗๗.  จังหวัดศรีสะเกษ   
  หน่วยงานท้องถิ่น  
๗๘.  กรุงเทพมหานคร