A- A A+

เมนู

IMG 8528

   รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีเปิดค่าย Thailand Super Camp “ไทยแลนด์ ซูปเปอร์ แคมป์” ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์สร้างมายด์เซ็ทเด็กไทย 5.0 โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิธรรมดี ร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ มูลนิธิเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาใสสะอาด และ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยให้เป็นผู้ตื่นรู้ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนให้เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมี ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี และประธานโครงการ “ไทยแลนด์ ซูปเปอร์ แคมป์” และ นายอิศวัชร์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยการโครงการ “ไทยแลนด์ ซูปเปอร์ แคมป์” ร่วมพิธีเปิด พร้อมกล่าววัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อสร้างมายด์เซ็ทเด็กไทย 5.0 ด้วยกระบวนทัศน์ 5 ข้อ ได้แก่ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และ รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือกรุงเทพวันวาน หนองจอก กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุริยเดว ได้กล่าวถึงกระบวนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาและการพัฒนาเยาวชนไทย 5.0 โดยให้แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กและเยาวชนว่า เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาค่ายคุณธรรม 5.0 สำหรับเยาวชนครั้งนี้ ถือเป็นเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาสร้างสรรค์ที่เด็กและเยาวชนจะเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิต ได้ใช้ความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง เปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่งทั้งหมดเป็นเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลานอกตำราเรียน การเปลี่ยนแปลงตนเองที่ดีที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม กล่าวคือ การที่เด็กและเยาวชนสามารถนำเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาที่ได้เรียนรู้จากค่ายไปปรับใช้สม่ำเสมอในกิจวัตรประจำวัน จะสามารถหวังผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ ซึ่งการจะเรียนรู้ให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้นั้น มีเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1learning by study เรียนรู้ด้วยการพร่ำสอน ที่องจำจนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาใจ แต่ระดับเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลานี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กได้ไม่ถึง 30% เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาอยู่กับความเข้มข้นในการสอน ระดับที่ 2learning by doing เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ เป็นระดับเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาที่มีการลงมือทำ หวังผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ 50-60% เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาอยู่กับความสม่ำเสมอในการปฏิบัติจนกลายเป็นกิจวัตร และ ระดับที่ 3learning by feeling เรียนรู้แบบซึมซาบ เป็นขั้นตอนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแบบวิถีชีวิต วิถีแห่งระบเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาิเวศน์ที่มีอานุภาพต่อเด็ก เห็นจนคุ้นชิน จนอยากปฏิบัติเพื่อให้เหมือนระบเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาิเวศน์จนกลายเป็นพฤตินิสัย เป็นวิถีแห่งชีวิตที่จะถ่ายทอดสู่คนถัดไป เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาในระดัเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาี้หวังผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ถึง 80-90% และการถอดบทเรียนเพื่อนำมาสู่การพัฒนา กำลังใจ และการเข้าใจตนเองมากเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ก็จะยิ่งเข้าใกล้ 100% เข้าไปเรื่อยๆ รศ.นพ.สุริยเดว กล่าว

เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ๐ ๒๖๔๔ ๙๙๐๐ ต่อ ๓๑๓

 

IMG 8441 IMG 8436
   
IMG 8449 IMG 8501