A- A A+

เมนู

g1 1

วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 

ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งชาติ และผู้นำ 3 ศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาหลักสูตรโดยเน้นเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ของ 3 ศาสนา และผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเรียนรู้ด้านศาสนถาน

ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมที่กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ต.อ สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จเรเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา สำนักงานเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งชาติ ครูหลี สันเลาะ กรรมการมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา พระเทพปริยัติมุนี เจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ประธานในการประชุม พระอาจารย์ภัตร อริโย เจ้าอาวาสวัดนาทวี พล.ต.ต. จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รองผู้บัญชาการศึกษา อาจารย์มิตร  ดาราฉาย อาจารย์ไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้นำศาสนาจากส่วนกลาง ตลอดจนผู้นำศาสนาอิสลามกลางจังหวัดสงขลา และศาสนาพุทธ รวมจำนวน 80 คน