A- A A+

เมนู


 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0045 

  รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี แพทย์ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่ย และ ว่าที่ผู้อำนวยการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “มองไปข้างหน้า...การพัฒนาคุณธรรมเด็กและเยาวชน” ชวนผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดของเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ผู้บริหารเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาประถศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา สังกัด สพฐ. เอกชน กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0045 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0041
 สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0038  สมมนานวตกรรมเยาวชน 180918 0057

ชมภาพงานเพิ่มเติม >> 

หน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน มูลนิธิ สมาคม องค์กรที่ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชน เปลี่ยนการสอนความรู้แบบท่องจำ เป็นส่งเสริมจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ ย้ำ “เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลามีหน้าที่สร้างหัวใจแห่งจิตสำนึกให้เกิดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลากับเด็กก่อนสร้างเด็กเก่ง” ด้าน นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงที่มาการจัดสัมมนาวิชาการ “สังเคราะห์นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน” ว่า ศคธ. ได้ดำเนินโครงการ “เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคุณธรรมนำสู่นวัตกรรมสังคม” เพื่อค้นหานวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเด็กและเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหาพฤติกรรมด้านคุณธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย ใน ๔ ภูมิภาค โดยประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ผลจากการดำเนินการสามารถค้นหานวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน จำนวน ๔๔ นวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดและยกระดับการแก้ไขปัญหาที่มุ่งส่งเสริมคุณธรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนศคธ. จึงได้จัดสัมมนาวิชาการเพื่อถอดความรู้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และคัดเลือกนวัตกรรมแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กและเยาวชน มาเป็นกรณีศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จำนวน ๓ นวัตกรรม จาก ๔๔ นวัตกรรม มานำเสนอนวัตกรรมการแก้ไขปัญหาและปลูกฝังบ่มเพาะคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ให้กับเด็กและเยาวชน ได้แก่ กรณีศึกษาปัญหาเด็กติดเกมส์ โดย เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาปัญหาเด็กใช้ยาเสพติด โดย เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาบางดีวิทยาคม จังหวัดตรัง กรณีศึกษาปลูกฝังวินัยและความรับผิดชอบ โดย เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคลองอุดม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนของสังคมร่วมกันต่อไป

 

เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาโดย นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์

กลุ่มงานสื่อสารองค์กรและรณรงค์ทางสังคม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)


เอกสารประกอบการประชุม

Download PDF
หนังสือ พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก (I am I have I can)  โดย  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี

Download PDF
แนวนโยบายในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน   โดย นางสาววรวรรณ พลิคามิน   ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม   
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

การปลูกฝังวินัย และความรับผิดชอบ ร.ร. เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคลองอุดม