A- A A+

เมนู

S 6184989

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561  ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) นำโดย นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม  เข้าหารือสภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมในภาคเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ณ สภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาฯ

ร่วมกับ นายถาวร ชลัษเฐียร รองสภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาฯ คุณยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ รองประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ คุณศักดิ์ชัย มโนจิตงาม กรรมการ สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ คุณเจียม วิเศษสมบัติ รองผู้จัดการแผนก สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ และคุณนภัทร ศรีกลัด เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา สภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา

          นำเสนอผลการขับเคลื่อนมาตรฐานคุณธรรมองค์กรภาคเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาจังหวัดราชบุรี การพัฒนาอาชีวะนำร่อง สุภาพชน คนอาชีวะ ประสบความสำเร็จ และในปี 2562 มีโครงการขนายผลเป็นการพัฒนาองค์เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเป็นองค์กรคุณธรรม ร่วมกับสสส. และมูลนิธิหัวใจอาสา ผลการหารือมีข้อความเห็นเป็นประเด็นสำคัญ ดังนี้
               - ศูนย์ธรรมทำเรื่องยากและใหญ่เนื่องจากเป็นการปรับเปลี่ยนตั้งแต่ระดัเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาโยบายลงสู่ปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมในองค์การอย่างแท้จริง ที่จะสร้างความเข้มแข็งที่ยั่งยืน
               - สำคัญท่ีการจัดรูปแบบการขับเคลื่อนให้ชัดเจน มองงานต่อเนื่อง3-5 ปี มีการกำหนดแผนและบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดเป้าหมายระดับความสำเร็จและรางวัลที่จะยกย่ององค์กรคุณธรรม
              - การเชื่อมโยงหน่วยงานและบทบาทของหน่วยงานที่จะเสริมหนุนผลักดันงาน ให้สำเร็จและมีระบบมาตรฐานที่เกียวข้องมาชี้วัดคุณธรรม
ท้ายสุดสภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลายินดีที่จะร่วมมือและขับเคลื่อนไปพร้อมกัเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาโยบายการต่อต้านคอรั่ปชัน โดยจะนำเสนอเข้าสู่บอร์ดบริหารของสภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาต่อไป