A- A A+

เมนู


S 38994941

 
วันที่ 12 กันยายน 2561 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์  มีการแถลงเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา “โครงการประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน : ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ”  ประจำปี 2562 ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ : คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 

โดยมี ม.ร.ว.ปรีดียาธร  เทวกุล   ประธานสถาบันป๋วย  อึ๊งภากรณ์  นายสมพร  ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   และผู้แทนองค์กรที่ร่วมจัด  คือ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาฯ  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน  คณะอนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชนฯ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์   ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   

 

S 38994951

 

ม.ร.ว.ปรีดียาธร  เทวกุล   ประธานสถาบันป๋วยฯ กล่าวว่า   การจัดประกวดรางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน :   ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ระดับชาติ  ประจำปี 2562   เป็นการจัดประกวดปีที่  4   โดยจะเปิดรับสมัครองค์กร/กองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่นด้านการดูแลคุณภาพชีวิตคนใน ชุมชน  ตามแนวคิด “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ของ อ.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  มาพิจารณาร่วมกับลักษณะของระบบสวัสดิการชุมชน   โดยกำหนดประเภทของรางวัลในปีนี้  จำนวน  10  ประเภท  คือ 1.ด้านการสร้างครอบครัวอบอุ่น (ทุกช่วงวัยและเพศสภาพ) ให้มีคุณภาพชีวิต และคุณค่าในสังคม 2.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา ดูแล ป้องกัน สุขภาวะในชุมชน  3.ด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนและเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา  เพื่อการเติบโตเป็นคนดี และมีคุณภาพ 4.ด้านการพัฒนาอาชีพ ทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่มและชุมชน และการแก้ปัญหาหนี้สิน  5. ด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์พลังงาน  การจัดการขยะการจัดการและฟื้นฟูภัยพิบัติ 6.ด้านการจัดการ  จัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยพอเพียงต่อการดำรงชีพ  7.การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพ  8. ด้านการบริหารจัดการกองทุนที่ดี และมีธรรมาภิบาล 9.ด้านผลงานการจัดสวัสดิการชุมชนแบบองค์รวม หลายมิติ สามารถเชื่อมโยง/บูรณาการทรัพยากรจากหลากหลายแหล่งเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และ 10. ด้านการฟื้นฟูระบบคุณค่าทางวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกลุ่ม และภาคี นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น  และสังคม

นอกจากนี้ในงานแถลงเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาดังกล่าว  ยังมีพิธีลงนามความบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมการพัฒนาระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  เครือข่ายสวัสดิการชุมชน   และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  โดยมีผู้แทนองค์กรทั้ง 4 ร่วมลงนาม  ซึ่งในบันทึกความร่วมมือ ศูนย์คุณธรรม จะทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้ เครื่องมือให้กับกองทุนสวัสดิการชุมชน ในมิติด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล และการเชื่อมโยงเครือข่ายสวัสดิการชุมชนกับเครือข่ายคุณธรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนาสังคมคุณธรรมระดับพื้นที่ในการสร้างสังคมให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

 


 

 ที่มา เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา :