A- A A+

เมนู

004 

 

          วันที่ 6 มีนาคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 2 พร้อมคณะทำงานโครงการส่งเสริมองค์กร สุขภาวะภาคเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม จัดเวที แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้กับภาคีองค์กร สุขภาวะภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อน งานด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรภาคเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา เพื่อให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน คือ เป็นองค์กรเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาที่ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นส่งเสริมพฤติกรรมดี มิติด้านความดีในทุกๆ มิติไปด้วยกัน เพื่อยกระดับสู่องค์กรเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคุณธรรมที่มีความยั่งยืน ขยายผลสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบองค์กร โดยมีผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ให้คำแนะนแนวทางการพัฒนาองค์กร เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคุณธรรม และออกแบบกระบวนการส่งเสริมองค์กรเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคุณธรรม ในรูปแบบ “ไม่ทำเดี่ยว แต่ทำไปด้วยกันเป็นขบวน” ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจอาสา และ สสส. มีผู้แทนจากหอการค้าไทย สภาเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาแห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา มูลนิธิอาชีวะเวชศาสตร์ไทย ริกิการ์เม้นส์ จำกัด สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย สมบูรณ์กรุ๊ป และผู้แทนจากองค์กรเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาส่งเสริมคุณธรรมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมองค์กรเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาคุณธรรม กว่า 30 คน.


เขียนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม

ถ่ายภาพ : นางสาวพัลลภา ฉัตรทอง / กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม