A- A A+

เมนู

60599 

 

          วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมบันทึกเทปรายการ ฮีโร่ต้านโกง ตามแผนบูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลามิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง จังหวัดตรัง
        ทีมงานเข้าพบ นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลามิตรภาพที่ 31 วัดทุ่งหวัง เพื่อสัมภาษณ์รายการฮีโร่ต้านโกง ตอน “ เด็กรุ่นใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต ” โดยทางเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลามีการสร้างโครงการต่าง ๆ ที่เป็นส่งเสริมคุณธรรม ให้เด็กไม่ทนต่อการทุจริต ทั้งการริเริ่มกระบวนการสร้างโครงการคุณธรรม เช่น “ การไม่ลอกการเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา,การส่งการเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาตรงเวลา และการสร้างวินัยในการรับประทานอาหาร ” รวมทั้งการสร้างศูนย์เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาชีววิถี พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ การสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์ และการสร้างเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวก ลดพฤติกรรมเชิงลบ ซึ่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาข้างต้นถือเป็นการเสริมสร้างให้เด็ก เยาวชนมีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์และเป็นคนดีของสังคม


เขียนเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา :  นางสาววีนัส เวลาดี / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม

ถ่ายภาพ : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม