A- A A+

เมนู

animation 190114 00077 
 
วันที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์คุณธรรม โดย น.ส.วิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม ร่วมแสดงความยินดีกัเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาักศึกษา สาขา Computer Graphic วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา (SBAC) ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาผู้มีส่วนร่วมผลิตสื่อสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ในหัวข้อ Gen Z ร่วมลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งสถาบันยุวทัศน์แห่งเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา (SBAC) ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ และ สสส.
 
ทั้งนี้ งานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม รับมอบสื่อ animation และ Infographic ส่งเสริมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จำนวน 14 ชุด รวมถึงการ์ตูนสติ๊กเกอร์ไลน์ จากนักศึกษาสาขา Computer Graphic เพื่อให้ ศคธ. นำไปใช้ประโยชน์ในการรณรงค์ส่งเสริมสังคมคุณธรรมต่อไป
 

 เรียบเรียงเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา : วิชดา นฤวรพัฒน์ / กลุ่มงานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและรณรงค์ทางสังคม