A- A A+

เมนู

271061 01

วันที่ 27 ตุลาคม 2561 : รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการนิทานเพื่อนรัก ครั้งที่ 17 เรื่อง “เด็ก Generation Alpha กับการอบรมเลี้ยงดู” ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 23 และเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 12 (Book Expo Thailand & Book Festival for Young People 2018) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า “การเลี้ยงเด็ก Generation Alpha จะต้องเข้าใจว่า เด็กบางคนเรียบร้อย บางคนซุกซน บางคนอ่อนไหวง่าย ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรเข้าใจธรรมชาติของเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผ้าขาว เด็กมีความต่างกัน ส่วนครูใน Generation Alpha ก็ต้องเป็นครูที่สนใจเด็ก สนใจกระบวนการในการสอนเด็ก ไม่ควรตัดสินเด็ก”

สำหรับเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา ยังไม่เข้าใจเด็ก Generation Alpha โดยเฉพาะระบบการศึกษาแบบ “แพ้คัดออก” ซึ่งมีการเร่งให้เด็กเรียน เขียน อ่าน ท่องจำ เกินวัยจนคุณธรรมขาดหายไป ระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ผิดหลักจิตวิทยาพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เป็นระบบที่ทำทารุณกรรมเด็กทางอ้อม เพราะระบบดังกล่าวได้ขโมยความเป็นธรรมชาติออกจากตัวเด็ก วิธีการแก้ไขปัญหาความบกพร่องและเข้าใจเด็ก Generation Alpha ทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ระบบการศึกษาแบบประเมินที่ส่งเสริมการพัฒนา ไม่ใช้ระบบการชี้ผิด ชี้ถูก ไม่ใช้ระบบการเปรียบเทียบใครดี ใครเด่น เพราะหากเกิดการเปรียบเทียบ เด็กจะเกิดความตึงเครียด ขาดความมั่นใจในตนเอง จนอาจนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า และสุดท้ายนำไปสู่ภาวะความสิ้นหวังทางการศึกษา (Learned Helplessness) แต่ในความไม่เข้าใจเด็กใน Generation Alpha ก็ยังมีความโชคดีของเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลา คือ มีการคัดค้านระบบแพ้คัดออกในเด็กปฐมวัย ด้วยร่างพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัย ฉบับแรกขอประเทศ ไทย ซึ่งขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ฉบัเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาี้ ผ่านหลักการของคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว คุณหมอเดว กล่าว