A- A A+

เมนู

08081800

               วันที่ 17 ตุลาคม 2561 - รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ 2 นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายทางสังคม และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมโรงพยาบาลคุณธรรม

ร่วมกับคณะผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นำโดย พันเอก นพ. ภัทราวุธ สุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 3 คน
                ซึ่งการประชุมร่วมกันในครั้งนี้ เป็นการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนายกระดับ โรงพยาบาลค่ายสุรนารีให้เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมต้นแบบในอนาคต รวมถึงการให้ศูนย์คุณธรรมทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมด้านกระบวนการพัฒนาบุคลากรรวมถึงเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาต่างๆ ของทางโรงพยาบาลด้วย ในระยะแรกทางโรงพยาบาลค่ายฯ ได้ให้ความสำคัญไปที่เรื่องของการพัฒนาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างจำนวนหนึ่ง ที่มีภาระเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมาเป็นตัวแบเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาำร่องของการพัฒนา นอกจากนี้ผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายฯ ยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการออกแบบและการจัดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในโรงพยาบาลโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างและการเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาผล ไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ใหม่ๆ พร้อมกับวิธีการทำอย่างไรจึงจะทำให้เล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาเดิมที่เคยทำมาแล้วให้เกิดความต่อเนื่อง โดยเน้นการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาเป็นสำคัญ
ทั้งนี้คณะผู้แทนจากโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า จะกลับไปทบทวนแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่มีอยู่แล้ว หากมีความสอดคล้องกับสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนกับทางศูนย์คุณธรรมนำเสนอก็จะสามารถดำเนินการได้เลยทันที และขอให้ศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาต่างๆที่ทางโรงพยาบาลได้จัดเล่นเกมฟรี|รับรางวัลเกมยิงปลาทั้งที่มีแผนการดำเนินงานในปัจจุบันนี้และในอนาคตด้วยในฐานะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรคุณธรรมต่อไป